22 ledna, 2024

Aktivity Spolku Posejdon ve vodácké sezóně v roce 2023.

1.  Dne 7.ledna 2023 Spolek Posejdon, z.s. zahájil vodáckou sezónu 16. Novoročním sjezdem, který  je tradičně pořádán u příležitosti otevření Schengenského prostoru , co v tomto případě má symbolický význam, jelikož řeka Olše je řekou hraniční. Zúčastnili se jí zejména členové Spolku Posejdon a družební vodácké spolky z Polska. Akce se zúčastnilo 120 přímých účastníků a 15 hostů a novinářů. Mezi hosty byli starostové okolních polských obcí, starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek, náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny a konzulka Polské republiky v Ostravě Izabela Wołłejko-Chwastowicz. Po ukončení alce v klubovně se konala Valná hromada, kde byla hodnocena loňská vodácká sezóna, včetně promítání filmů a fotografii z akcí a prezentovány plány na 2022 rok. Akce byla prezentována v přímém přenosu v ČT 24 studio-6- víkend a v místním tisku. ZDE

  2.Spolek  Posejdon je nositelem projektu Slezské Benátky , který řeší splavnění Olše na úseku z Karviné Darkova na soutok s Odrou Spolek Posejdon zajišťuje dlouhodobě smluvní závazky vůči svazku obcí Mikroregionu Olše, Městu Bohumín a Euroregionu Těšínské Slezsko a většinu finančních prostředku věnuje údržbě výše vodáckých zařízení, včetně instalace příslušných informačních a bezpečnostních tabulí před nebezpečnými místy na splavněné části pro vodáky řeky Olše. K tomuto dlouhodobě plánovanému projektu věnujeme většinu získaných dotačních titulů nebo sponzorských darů. Při realizaci tohoto projektu spolupracujeme s Povodím Odry, Krajským úřadem Moravsko-slezského kraje a zejména s účastníky projektu Slezské Benátky, tj s obcemi a městy od Bohumína do Karviné. Této fázi příprav se každoročně věnujeme před zahájením vodácké sezóny v měsících březen a duben. Proběhlo několik jednání s vedením Povodí Odry ohledně opravy nástupního mola ve Věřňovicích a možnosti výstavby vodácké propusti na balvanitém jezu na ř. km 8,5 a zařazení přechodů kolem jezů v Dětmarovicích, kde se plánuje mimo jiné rybí přechod.  Běžnou údržbu provádí členové spolku svépomocně. Údržba nástupních míst, výroba a montáž výstražných tabuli je prováděna dodavatelsky.

  3. V březnu 2023 byla podepsána dohoda mezi Slezskou turistickou organizací, se sídlem v Katovicích, Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci "Olza"se sídlem v Cieszyně a Spolkem POSEJDON z.s. ohledně spolupráce při využívání vodní cesty na Olši a v 1. etapě o vyznačení vodácké stezky na Olši. Úkolem Spolku Posejdon bylo požádat o souhlas se zřízením značení českého správce řeky Olše Povodí Odry a případné další instituce, jejichž souhlas je podle českých právních předpisů ke zřízení značení vodácké stezky na řece Olši nutný, a to v souladu s projektovou dokumentací a instalovat značení vodácké stezky na vodácké stezce v úseku řeky Olše procházejícím územím České republiky. Tento úkol byl splněn – viz. přílohy a fotodokumentace.

  4. Pro existenci vodáckého oddílu je nezbytné technické vybavení, tj. lodě, vesty, pádla apod. a taktéž zázemí pro uskladnění lodí. Spolek Posejdonu, z.s. vlastní potřebné vodáckého vybavení a to 40 lodí, vesty a pádla nezbytné dopravní prostředky pro dopravu lodí s příslušenstvím. Členové Spolku Posejdon před sezónou provedli 3 brigády, které byly zaměřeny na opravu a úklid loděnice a zejména  opravu lodí a zařízení .

5. Před vodáckou sezonou jsme projednali spolupráci a stanovili harmonogram akcí s Domem děti a mládeže z Orlové a základními školami v Dolní Lutyni a ve Věřňovicích. Obdobná spolupráce je s mládeži v Bohumíně a středními školami v Karviné a Jablunkově. zejména při konání každoročních letních vodáckých táborů.

6. V červnu v naší loděnici se tradičně konají sportovní dny místních  a jiných škol z Ostravsko-karvinského regionu. V roce 2023 naších služeb , tj. proškolení , zapůjčení lodí a zařízení a dozor při vodáckých akcích jsme zajišťovali pro Základní školy v Dolní Lutyni, Karviné, Vendryně a Dolní Lomné.

7. V červnu se rovněž konají individuální a skupinová splouvání Olše s využíváním lodí , zařízení a odborného doprovodu instruktoru Spolku Posejdon. Akce jsme tímto způsobem organizovali pro MS PZKO z Bohumína Skřečoně 55 účastníků , Elektrárny Dětmarovice -30 účastníků. Ve spolupráci s polskými vodáckými spolky Meander a Pagajos , jsme zorganizovali v letních měsících 4 společné akce na řece Olši z Věřňovic do Zabelkova .

8. V červenci a srpnu 2022 roce zorganizovali dva vodácké tábory, kterých se zúčastnilo po 20 účastníků a 5 instruktorů  

9. Kromě těchto akci na Olši zúčastňujeme se sjezdů Moravice, Odry, Ostravice a jiných akcí pořádaných ostatními vodáckými oddíly v Moravskoslezském kraji. Naší instruktoři jsou využívání při konání vodáckých školení na řekách v Rakousku, Slovensku a Slovinsku .

                                                                       Ing. Josef Tobola-předseda Spolku Posejdon.

cs_CZČeština
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram